เซต

เอกสารประกอบการเรียน

1.ความหมายและสมาชิกของเซต

2.วิธีการเขียนเซต

3.ชนิดของเซต

4.เซตที่เท่ากัน

5.สับเซต

6.เพาเวอร์เซต

7.การเขียนแผนภาพเวนน์- ออยเลอร์

8.ยูเนียนของเซต

9.อินเตอร์เซคชันของเซต

10.คอมพลีเมนต์ของเซต

11.ผลต่างระหว่างเซต

12.การหาจำนวนสมาชิกของเซต

13.เซตกับการแก้โจทย์ปัญหา