Zoom Noteboook / Desktop

Desktop / Notebook ควรต้องมีไมโครโฟน และกล้อง

1.ดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom

Window

Mac OS

2.วิธีการเข้าใช้งาน Zoom

3.วิธีการเข้าร่วมห้อง Zoom